Quy định mở tài khoản

HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH

Điều 1: Giải thích thuật ngữ

Trong Hợp đồng này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1.1. “Khách hàng” là Chủ tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại Công ty CP Chứng khoán BẢO MINH (“Công ty”) theo Hợp đồng này.
1.2. “Tài khoản” hoặc “Tài khoản giao dịch chứng khoán” là tài khoản giao dịch của Khách hàng mở tại Công ty, bao gồm: Tài khoản lưu ký chứng khoán, Tài khoản giao dịch chứng khoán, Tài khoản giao dịch ký quỹ, Tài khoản giao dịch trong ngày, Tiểu khoản, Tài khoản khác (nếu có) và có cùng số Tài khoản lưu ký chứng khoán.
1.3. “Tiểu khoản” là số hiệu trực thuộc Tài khoản của Khách hàng để thực hiện giao dịch tại Công ty. Khách hàng có thể có nhiều Tiểu khoản thuộc cùng số Tài khoản lưu ký chứng khoán.
1.4. “Sở Giao dịch chứng khoán” là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và/hoặc Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở giao dịch chứng khoán khác của Việt Nam.

Điều 2: Đối tượng của Hợp đồng

2.1. Khách hàng đề nghị và Công ty đồng ý mở Tài khoản đứng tên Khách hàng là Chủ tài khoản để: (i) thực hiện việc quản lý tiền, chứng khoán, các tài sản hoặc quyền tài sản gắn liền với tiền, chứng khoán của Khách hàng; và (ii) thực hiện các giao dịch chứng khoán, giao dịch tiền theo lệnh, yêu cầu hoặc ủy quyền của Khách hàng; (iii) thực hiện lưu ký, đăng ký chứng khoán, thanh toán bù trừ theo ủy quyền của Khách hàng.
2.2. Công ty cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn ở: môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, nhận ủy thác quản lý Tài khoản, và các dịch vụ khác theo thỏa thuận với Khách hàng.

Điều 3: Phí dịch vụ, phí, thuế

3.1. Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán các khoản phí, phí dịch vụ và thuế theo quy định của pháp luật và/hoặc của Công ty. Công ty có quyền thay đổi biểu phí dịch vụ và Khách hàng chấp thuận sự thay đổi đó, miễn rằng việc thay đổi này được Công ty thông báo công khai ít nhất là ba ngày trước ngày áp dụng. Chi tiết về phí, phí dịch vụ được Công ty thông báo theo định kỳ hàng tháng hoặc khi có phát sinh/yêu cầu.
3.2. Công ty có quyền khấu trừ tiền trên Tài khoản của Khách hàng để thanh toán các khoản phí, phí dịch vụ và thuế Khách hàng phải nộp theo quy định

Điều 4: Cách thức thực hiện Giao dịch

4.1. Giao dịch giữa Khách hàng với Công ty có thể được thực hiện theo các phương thức sau đây: (i) Nhận phiếu lệnh, văn bản của Khách hàng trực tiếp tại quầy giao dịch hoặc được gửi đến Công ty theo cách thức hợp lệ; (ii) Nhận lệnh giao dịch qua điện thoại; (iii) Nhận lệnh giao dịch trực tuyến qua internet; (iv) Các phương thức khác phù hợp quy định của pháp luật. Phương thức giao dịch/đặt lệnh cụ thể căn cứ theo đăng ký của Khách hàng được Công ty xác nhận và quy định của pháp luật.
4.2. Khi đăng ký mỗi phương thức giao dịch/đặt lệnh, Khách hàng mặc nhiên chấp nhận các quy định và yêu cầu của Công ty đối với từng phương thức giao dịch/đặt lệnh đó. Công ty có quyền từ chối nhận lệnh của Khách hàng nếu các thông tin, Mã bảo mật do Khách hàng cung cấp/khai báo khi giao dịch/đặt lệnh không chính xác.
4.3. Khi đăng ký giao dịch trực tuyến, Khách hàng mặc nhiên đồng ý với tất cả các thỏa thuận giao dịch trực tuyến nêu tại Hợp đồng này. Thỏa thuận giao dịch trực tuyến đồng thời là Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến giữa Khách hàng và Công ty.
4.4. Khi thực hiện giao dịch trực tuyến và/hoặc phương thức giao dịch điện tử khác (“Giao dịch điện tử”), Khách hàng đồng ý rằng: (i) Giao dịch điện tử luôn tiềm ẩn các rủi ro làm ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch của Khách hàng; (ii) Công ty và/hoặc Sở giao dịch chứng khoán không phải chịu trách nhiệm đối với các rủi ro, thiệt hại (nếu có) của Khách hàng phát sinh từ giao dịch điện tử; (iii) các thông điệp dữ liệu (dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, ghi âm, ghi hình và các hình thức lưu trữ điện tử khác) được lưu bởi Công ty là chứng từ giao dịch và có hiệu lực pháp lý ràng buộc đối với Khách hàng.
4.5. Công ty đồng ý mua chứng khoán lô lẻ của Khách hàng nếu: (i) Khách hàng có yêu cầu bán chứng khoán lô lẻ cho Công ty; và (ii) các điều kiện và điều khoản giao dịch chứng khoán lô lẻ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.
4.6. Khi ủy quyền cho người khác giao dịch thì các giao dịch thực hiện bởi người được Khách hàng ủy quyền được coi là giao dịch của chính Khách hàng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

5.1. Khách hàng có quyền sở hữu đối với và hưởng lợi ích phát sinh từ số tiền và chứng khoán có trong Tài khoản, trừ trường hợp có chứng cứ khác.
5.2. Khách hàng được quyền rút/chuyển khoản một phần hoặc toàn bộ chứng khoán, tiền ra khỏi Tài khoản khi có nhu cầu hoặc chấm dứt Hợp đồng với điều kiện Khách hàng đã thực hiện xong tất cả các nghĩa vụ đối với Công ty hoặc Bên thứ ba (nếu có), và số tiền, chứng khoán này được tự do giao dịch và  dịch và không bị hạn chế nào khác.
5.3. Khách hàng được hưởng lãi đối với số dư tiền gửi trong Tài khoản theo mức lãi suất tiền gửi nhà đầu tư tại tài khoản tổng được Công ty công bố từng thời kỳ.
5.4. Khách hàng có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Công ty và quy định của pháp luật khi thực hiện giao dịch chứng khoán.
5.5. Khách hàng có nghĩa vụ chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của Công ty tại Ngân hàng hoặc mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng do Công ty chỉ định để thực hiện các giao dịch chứng khoán.
5.6. Trừ trường hợp Công ty hoặc pháp luật có quy định khác, Khách hàng được đặt lệnh mua chứng khoán nếu đã ký quỹ đủ tiền trên Tài khoản, Khách hàng được đặt lệnh bán đối với số lượng chứng khoán đã có sẵn trên Tài khoản tại ngày giao dịch. Khách hàng chỉ được phép sửa, hủy Lệnh giao dịch đã đặt (nếu Lệnh chưa khớp) trong phạm vi và theo cách phù hợp với quy định của Pháp luật, của Sở Giao dịch chứng khoán và của Công ty.
5.7. Khách hàng tự chịu trách nhiệm kiểm tra kết quả giao dịch bằng các phương thức được Công ty hỗ trợ. Công ty thông báo kết quả giao dịch cho Khách hàng theo một trong các phương thức Khách hàng đã đăng ký. Mọi thắc mắc, khiếu nại đối với kết quả giao dịch phải được gửi đến Công ty chậm nhất là vào ngày giao dịch tiếp theo. Khách hàng không có phản hồi trong thời hạn trên được coi là đã chấp nhận kết quả giao dịch.
5.8. Khi đặt lệnh giao dịch chứng khoán, Khách hàng chấp nhận những rủi ro trong giao dịch chứng khoán và đồng ý rằng Công ty không phải chịu trách nhiệm với Khách hàng hay với bất kỳ bên thứ ba nào đối với các rủi ro, thua lỗ hoặc thiệt hại phát sinh từ giao dịch chứng khoán của Khách hàng.
5.9. Khách hàng đảm bảo thông tin do Khách hàng cung cấp là đầy đủ, chính xác. Khách hàng cam kết thông báo ngay cho Công ty về những thay đổi có liên quan. Khách hàng đã tìm hiểu và được hướng dẫn đầy đủ về giao dịch chứng khoán, về các quy định khi giao dịch với Công ty. Khách hàng đồng ý và cam kết rằng khi giao dịch chứng khoán Khách hàng sẽ không vi phạm bất kỳ quy định nào của Pháp luật và Công ty.
5.10. Trường hợp uỷ quyền cho người khác giao dịch, Khách hàng chịu trách nhiệm cuối cùng về các nghĩa vụ phát sinh do người được uỷ quyền thực hiện. Khách hàng đồng ý rằng văn bản ủy quyền có đầy đủ chữ ký (hoặc điểm chỉ) của Khách hàng sẽ có hiệu lực ràng buộc mọi trách nhiệm của Khách hàng đối với các giao dịch do người được ủy quyền thực hiện.
5.11. Khách hàng đồng ý rằng: (i) Sau khi lệnh bán chứng khoán của Khách hàng đã được khớp, nếu Khách hàng có nhu cầu, Công ty có thể cho Khách hàng vay ứng trước tiền bán theo các điều kiện do Công ty quy định; (ii) Công ty có quyền trích/khấu trừ tiền trên Tài khoản để thanh toán/thu hồi số tiền Khách hàng đã vay/ứng trước (gồm cả lãi).
5.12. Khách hàng đồng ý và ủy quyền cho Công ty được thực hiện các quyền sau đây để thu các khoản tiền Khách hàng có nghĩa vụ trả/thanh toán cho Công ty và/hoặc Cơ quan có thẩm quyền: (i) chuyển/khấu trừ số tiền có trên Tài khoản của Khách hàng tại Công ty, hoặc bất kỳ khoản tiền nào khác (nếu có) của Khách hàng; (ii) bán chứng khoán của Khách hàng để quy đổi thành tiền và thực hiện chuyển/khấu trừ tiền, nếu Tài khoản không có đủ tiền.
5.13. Nếu Khách hàng cho rằng có sai sót trong Thông báo của Công ty gửi thì Khách hàng có quyền và nghĩa vụ gửi ý kiến đến Công ty trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được Thông báo. Nếu Công ty không nhận được ý kiến của Khách hàng trong thời hạn nêu trên thì coi như Khách hàng đã đồng ý nội dung Thông báo.
5.14. Khách hàng có nghĩa vụ đảm bảo việc nhận Thông báo của Công ty qua các phương tiện đã đăng ký với Công ty và có trách nhiệm cập nhật cho Công ty bất kỳ thay đổi nào có liên quan.
5.15. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Công ty không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rủi ro, thua lỗ, chi phí, giảm giá trị, thiệt hại, tổn thất hoặc nghĩa vụ tài chính nào liên quan đến Tài khoản của Khách hàng.
5.16. Khách hàng có trách nhiệm bảo mật Mã bảo mật và các thông tin liên quan đến Tài khoản. Khách hàng phải thông báo ngay cho Công ty khi các thông tin này bị mất hoặc bị tiết lộ. Công ty không chịu trách nhiệm liên quan đến việc Mã bảo mật của khách hàng bị tiết lộ.
5.17. Khách hàng đồng ý ủy quyền cho Công ty được toàn quyền thực hiện việc truy cập vào Tài khoản của Khách hàng để: (i) kiểm tra số dư, phong tỏa để thu hồi số tiền trong trường hợp bị chuyển nhầm cho Khách hàng, (ii) để thanh toán/khấu trừ các khoản phí, phí dịch vụ, thuế (nếu có) của Khách hàng, (iii) thu hồi các khoản nợ của Khách hàng, và (iv) thực hiện các công việc khác để đảm bảo quyền lợi của Công ty đối với Khách hàng theo các hợp đồng/thỏa thuận được ký kết.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Công ty

6.1. Công ty có quyền và nghĩa vụ thực hiện các giao dịch theo lệnh, yêu cầu và/hoặc ủy quyền của Khách hàng phù hợp với quy định của Pháp luật và thỏa thuận của Công ty với Khách hàng.
6.2. Công ty được quyền hưởng, thu phí dịch vụ, phí lưu ký và các khoản phí khác theo thỏa thuận hoặc quy định của pháp luật.
6.3. Công ty được quyền gửi, rút, chuyển khoản số tiền và chứng khoán trong tài khoản của Khách hàng theo lệnh, yêu cầu, chỉ định hoặc ủy quyền của Khách hàng, theo cam kết của Khách hàng với Công ty hoặc theo quy định của pháp luật.
6.4. Công ty thiết lập hệ thống kế toán để quản lý tiền gửi, chứng khoán và các nghĩa vụ của Khách hàng. Khách hàng chấp nhận nội dung các bút toán ghi sổ và/hoặc trong hệ thống về tiền gửi, chứng khoán và các nghĩa vụ của Khách hàng được ghi nhận trong sổ sách và hệ thống đó.
6.5. Công ty gửi các thông tin, thông báo, sao kê tài khoản, kết quả thực hiện lệnh giao dịch (“Thông báo”) cho Khách hàng bằng một trong các phương thức sau đây theo lựa chọn của Công ty phù hợp với loại Thông báo: (i) gửi tận tay, gửi thư, tin nhắn SMS, gọi điện thoại, gửi fax, gửi email theo các thông tin mà Khách hàng đã đăng ký với Công ty, hoặc (ii) đăng tải thông báo trên website www.bmsc.com.vn hoặc (iii) theo hình thức khác phù hợp với quy định của Pháp luật. Khách hàng được coi là đã nhận được Thông báo sau khi Công ty đã gửi Thông báo theo đúng phương thức quy định. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm gì phát sinh từ việc Khách hàng không nhận được Thông báo mà không do lỗi cố ý của Công ty.
6.6. Công ty có nghĩa vụ bảo mật các thông tin liên quan đến Tài khoản của Khách hàng, trừ trường hợp: (i) phải cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, (ii) được sự đồng ý của Khách hàng hoặc vì lợi ích của Khách hàng, hoặc (iii) các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
6.7. Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ phát sinh theo Hợp đồng này và/hoặc nghĩa vụ đối với Công ty, Công ty có quyền tự động trích tiền hoặc yêu cầu Ngân hàng chỉ định thanh toán trích tiền từ tài khoản của Khách hàng, cũng như được toàn quyền chủ động bán chứng khoán trên Tài khoản của Khách hàng để thanh toán các nghĩa vụ đó. Nếu số tiền và chứng khoán trên Tài khoản không đủ để thực hiện nghĩa vụ, Khách hàng có nghĩa vụ dùng các tài sản khác để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Công ty cho đến khi các nghĩa vụ đó được thực hiện xong.

Điều 7: Sửa đổi, chấm dứt Hợp đồng

7.1. Công ty có quyền sửa đổi các nội dung của Hợp đồng. Khách hàng đồng ý rằng trong trường hợp Công ty đã yêu cầu Khách hàng ký văn bản sửa đổi Hợp đồng nhưng Khách hàng không ký/không gửi lại cho Công ty và cũng không có ý kiến phản đối nhưng vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ của Công ty thì được coi là Khách hàng chấp thuận việc sửa đổi Hợp đồng.
7.2. Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
a. Khách hàng có yêu cầu chấm dứt Hợp đồng và đã thực hiện hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với Công ty;
b. Công ty có quyết định đơn phương chấm dứt Hợp đồng do: (i) Khách hàng có hành vi vi phạm Hợp đồng hoặc vi phạm pháp luật; (ii) Khách hàng không có số dư chứng khoán hoặc tiền trên Tài khoản trong 06 tháng liên tục và không có giao dịch trong 12 tháng liên tục.
c. Khách hàng là cá nhân bị chết mà không có người thừa kế; Khách hàng là tổ chức chấm dứt tồn tại mà không có người thay thế/kế thừa; Công ty chấm dứt tồn tại mà không có người thay thế/kế thừa;
d. Các trường hợp khác do pháp luật quy định hoặc theo thỏa thuận của các bên.
7.3. Không phụ thuộc vào việc chấm dứt Hợp đồng, các nghĩa vụ của Khách hàng đối với Công ty sẽ chỉ chấm dứt khi Khách hàng thực hiện xong tất cả các nghĩa vụ đó.

Điều 8: Luật áp dụng, giải quyết tranh chấp

8.1. Hợp đồng này được giải thích và điều chỉnh bởi Pháp luật Việt Nam. Các nội dung không được quy định tại Hợp đồng này sẽ được hiểu và áp dụng theo quy định của Pháp luật.
8.2. Mọi tranh chấp phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương lượng giữa các bên. Nếu các bên không giải quyết được bằng thương lượng thì có quyền yêu cầu Toà án có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết.

Điều 9: Điều khoản thi hành

9.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký ghi tại phần đầu Hợp đồng. Các thỏa thuận trước đây (nếu có) giữa Công ty và Khách hàng trái với quy định tại Hợp đồng này đều chấm dứt hiệu lực.
9.2. Nếu một hoặc một số điều khoản của Hợp đồng này không có hiệu lực hay trở thành không có hiệu lực thì điều khoản đó sẽ được coi như không có trong Hợp đồng, các điều khoản còn lại không bị ảnh hưởng và vẫn giữ nguyên hiệu lực.
9.3. Hợp đồng này cấu thành bởi Các Điều Khoản Chính của Hợp đồng cùng với tất cả các Phụ lục kèm theo, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thỏa thuận giao dịch trực tuyến, Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin. Hợp đồng này đồng thời kiêm Giấy đề nghị mở tài khoản của Khách hàng.
9.4. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ, Hợp đồng ủy quyền, Hợp đồng ứng trước tiền bán chứng khoán và các hợp đồng/văn bản khác (nếu có) được ký giữa Khách hàng với Công ty cũng cấu thành một phần của Hợp đồng này.
9.5. Công ty có quyền chuyển giao việc thực hiện hợp đồng này cho bên thứ ba mà không cần có sự chấp thuận của Khách hàng. Khách hàng không được chuyển giao quyền hoặc nghĩa vụ của mình cho bên thứ ba, trừ khi được sự đồng ý của Công ty.
9.6. Hợp đồng được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây