CTCP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Lĩnh vực: Công nghiệp > Ngành: Dịch vụ vận tải
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 107,784 106,451 131,914 108,952 143,755
TÀI SẢN NGẮN HẠN 58,455 61,153 86,384 68,466 104,498
Tiền và tương đương tiền 4,084 3,664 4,808 2,965 4,023
Tiền 2,084 3,664 3,808 965 4,023
Các khoản tương đương tiền 2,000 0 1,000 2,000 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 176 7,067 10,833 6,793 0
Đầu tư ngắn hạn 176 7,067 10,833 6,793 0
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Các khoản phải thu 44,664 33,878 39,257 24,948 60,167
Phải thu khách hàng 32,193 28,723 23,341 15,287 30,796
Trả trước người bán 3,584 2,359 10,453 4,396 20,885
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 13,446 5,577 6,427 5,813 8,970
Dự phòng nợ khó đòi -4,559 -2,779 -964 -547 -484
Hàng tồn kho, ròng 7,936 16,160 30,856 32,833 40,096
Hàng tồn kho 7,936 16,160 30,856 32,833 40,096
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 1,595 383 630 926 213
Trả trước ngắn hạn 0 0 0 535 0
Thuế VAT phải thu 742 0 51 122 0
Phải thu thuế khác 3 0 0 7 14
Tài sản lưu động khác 850 383 579 262 199
TÀI SẢN DÀI HẠN 49,329 45,298 45,530 40,486 39,257
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 23,965 19,381 21,578 25,336 23,580
GTCL TSCĐ hữu hình 5,608 17,320 20,654 23,460 22,498
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 12,716 30,898 34,223 35,426 32,102
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -7,108 -13,579 -13,568 -11,966 -9,604
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 40 0 0 0 0
Nguyên giá TSCĐ vô hình 40 0 0 0 0
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình 0 0 0 0 0
Xây dựng cơ bản dở dang 18,317 2,061 924 1,876 1,082
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 25,361 25,917 23,951 15,150 15,677
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 886
Đầu tư vào các công ty liên kết 0 0 0 2,749 2,090
Đầu tư dài hạn khác 25,361 25,917 23,951 12,401 12,701
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 3 0 1 1 0
Trả trước dài hạn 0 0 0 0 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 0 0 1 1 0
Các tài sản dài hạn khác 3 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 107,784 106,451 131,914 108,952 143,755
NỢ PHẢI TRẢ 35,849 35,532 61,712 53,688 91,962
Nợ ngắn hạn 35,849 31,733 61,596 53,185 90,270
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 15,835 11,884 14,588 17,818 12,435
Người mua trả tiền trước 583 2,236 19,151 1,179 22,407
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 710 726 493 1,625 2,813
Phải trả người lao động 2,014 1,534 927 1,419 2,084
Chi phí phải trả 62 65 116 175 978
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 0 0 0 0 0
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 13,375 12,670 16,719 10,306 19,908
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 492 645 735 344 73
Nợ dài hạn 0 3,798 116 503 1,693
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 0 3,650 0 261 1,375
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 148 116 242 318
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 71,935 70,919 69,902 54,797 51,793
Vốn và các quỹ 71,443 70,274 69,167 54,452 51,720
Vốn góp 54,998 54,998 54,998 32,000 32,000
Thặng dư vốn cổ phần 8,335 8,335 8,380 8,400 8,400
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 0 -6 0 0
Quỹ đầu tư và phát triển 5,421 5,421 5,421 5,421 3,623
Quỹ dự phòng tài chính 1,344 1,344 1,344 1,198 1,018
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 37 37 49 747 828
Lãi chưa phân phối 1,309 140 -1,018 6,687 5,851
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 492 645 735 344 73
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0 0 300 467 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây